Despre Inițiativa EUROPE CARES

Prin intermediul acestei initiative, noi părinții de copii cu dizabilități din 7 state membre UE, argumentăm necesitatea și propunem Comisiei Europene elaboarea unei propuneri de Directivă europeană privind Educația Persoanelor cu Dizabilități la nivelul Uniunii Europene în spiritul icluziunii, conform prevederilor Art. 24 din Convenția ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, ratificată de UE prin Decizia Consiliului (2010/48/EC).

Astfel, în marja Regulamentului (EU) No 211/2011 a Parlamentului European și Consiliului - Februarie 2011 privind Inițiativa Cetățenească, am realizat demersurile necesare pentru organizarea Comitetului de Inițiativă (7 cetățeni din 7 State Membre – România, Belgia, Germania, Ungaria, Irlanda, Olanda, Italia), care a redactat documentația justificativă necesară înregistrării Inițiativei la Comisia Europeană.

Dată fiind cazuistica extrem de largă a organizației noastre și nu numai, care reflectă existența unor probleme sistemice în ceea ce privește accesul la educație al copiilor și adulților cu dizabilități în România, dar și la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, probleme manifestate prin aspecte ce variază de la excluziune, la absența măsurilor de suport și acomodare a elevilor/studenților cu dizabilități în învățământul general obligatoriu și nu numai, în ultimele luni organizația noastră a demarat un efort european consistent de coagulare a vocii părinților de copii cu dizabilități din Uniunea Europeană în vederea utilizării mecanismului CE – EU Citizens’ Initiative.

Aceasta este o ințiativă în premieră la nivelul Uniunii Europene, pe de o parte din perspectiva subiectului abordat (dizabilitate/educație), iar pe de altă parte este o premieră în sensul în care inițiativa a luat naștere în România, care va juca un rol central în următoarea perioadă la nivelul mecanismelor de decizie ale Uniunii Europene.”

Maria Mădălina TURZA

Reprezentantul Comitetului de Inițiativă EUROPE CARES

Președinte Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități


Provisional areas of the bill/Arii de reglementare

Our proposal covers 10 provisional main areas that may eventually lead to a common framework on inclusive quality education at EU level. Each of the chapters represents a milestone when it comes to implementing inclusive education:

1. Early intervention, habilitation and rehabilitation - Intervenție timpurie, abilitare și reabilitare

- early intervention and community services are the fundamental premises for the full realization of the right to quality inclusive education

- intervenția timpurie și serviciile în comunitate sunt premize fundamentale ale dreptului la educație incluzivă și de calitate

2. Identification – Child Find -Referral – Upon Request - Identificare - Programe de identificare în comunitate

- Early identification of children with special educational needs through at least 3 programs (Child Find, Referral, Upon request) is strongly needed to avoid children being left outside the educational system and to prevent social exclusion

- Identificare timpurie a copiilor cu cernițe educaționale speciale prin intermediul unor programe dedicate (ex: Identificare în comunitate, Referire, La cerere) este absolut necesară pentru a evita rămânerea în afara sistemului de educație și excluziunea socială

3. Free Adequate Public Education - Educație Publică Adecvată și Gratuită

– Minimum common standards on the management of the inclusive education systems across EU and on the substantial access to education

- Standarde minime în ceea ce privește managementul sistemelor de educație incluzivă la nivelul UE și în ceea ce privește accesul substanțial la educație

4. No-rejection clause - Clauza de nerespingere

- Common standards to ensuring formal access to education and to prevent rejection based on disability criteria asigurarea 

- Standarde comune pentru asigurarea accesului formal la educație și prevenirea respingerii/excluderii pe criteriul dizabilității

6. Parents’ involvement - Implicarea părinților

- the active role of the parents in the educational process

- implicarea activă a părinților în procesul educațional

7. Less restrictive environment - Mediul Minim Restrictiv în educație

- Common algorithm of placement based on the needs of support of the child from the less restrictive placement - mainstream class – mainstream class with supports – partial mainstream class with separation at various classes – separate class with common some interaction with the mainstream class – separate class in a mainstream school with common recess time – special school – the most restrictive placement.

- Algoritm comun de orientare școlară a copilului pe baza nevoilor de suport de la mediul minim restrictiv - clasă de masă - clasă de masă cu suport - clasă de masă parțial cu separarea la anumite ore - clasă separată în școală de masă cu timp comun în pauze și activitățile recreative - școala specială - cel mai restrictiv mediu.

8. Individualized Education Plan (IEP) - Planul Individualizat de Educație

- individualized IEP team

- individualized IEP for every child with special educational needs

- Echipa dedicată pe implementarea/monitorizarea și evaluarea Planului Individual de Educație

- Plan Individualizat de Educație pentru ficare copil cu CES, adaptat nevoilor specifice

9. Alternate evaluation mechanisms and abilities-based certification - Mecanisme alternative de evaluare  și certificare bazată pe abilități

- while upholding the general rule of participation to general curriculum, students must have the option of alternate evaluation mechanisms and certification.

- încurajând participarea la curriculum-ul general, elevii cu CES trebuie să aibă acces la mecanisme alternative de evaluare și certificare

10. Transition to labor market - Tranziția către piața muncii

- Common provisions on the development of a framework for transition plans towards the labor market through programs of internship, mentorship, development of abilities and assisted work

- Prevederi comune privind dezvoltarea unui cadru efectiv de tranziție către piața muncii a elevilor cu CES prin programe de internship, mentorat, dezvoltarea abilităților și muncă asistată

11. Nondiscrimination - Nediscriminare

- common specific provisions of nondiscrimination in education

- standarde comune de nediscriminare din perspectiva educației

12. Personal development and training of the teachers - Pregătirea profesorilor și programe de dezvoltare personală

- In order to build an inclusive educational system that requires more than technical skills, human resources must pass through a process of training and continuous learning, as well through trainings on leadership and personal development

- pentru a construi un  system educațional incluziv, este necesar să dezvoltăm mai mult decât tehnicile de predare, cât și pregătirea dscălilor, pregătirea continuă, dublate de programe de leadreship și dezvoltare personală

The premises that lay the foundations for an inclusive European educational system must observe the following common principles:

Principiile care ghidează un viitor sistem de educație incluzivă sunt:

  • the special educational services follow the child - serviciile de educație specială urmează elevul
  • the budget follows the child - bugetul urmează elevul
  • the evaluation team follows the child - echipa de evaluare și monitorizare urmează elevul
  • the placement of the child is made in the less restrictive environment based on his/her needs - orientarea copilului se realizează către mediul minim restrictiv pe baza nevoilor individuale
  • parents’ choice with regard to the placement of the child is fundamental - decizia părintelui/copilului este suverană